top of page

Договір публічної оферти

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ГЕШТАЛЬТА І ПСИХОДРАМИ», в особі директора Турбовець Наталії Миколаївни, яка діє на підставі Статуту та яка зареєстрована і діє відповідно до законодавства України, керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про надання послуг (далі - "Договір") на нижчевикладених умовах:

 

1. Терміни і загальні положення.

1.1. Публічна оферта (далі по тексту – Оферта) - пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах.

1.2. Cайт Виконавця - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://kigip.com.ua/, яка є офіційним джерелом інформування користувачів про Виконавця та послуги, які ним надаються.

1.3. Акцепт - повне, безумовне і беззастережне прийняття Користувачем умов Публічної оферти даного Договору.

1.4. Користувач - фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку і вчинила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в цьому Договорі, і сплатила вартість Послуг.

1.5. Сторони Договору - Виконавець та Користувач.

1.6. Послуги - набір послуг, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором та Програмами лекцій та/або майстер-класів, які розміщені на сайті Виконавця та є невід'ємною частиною цього Договору. 

Послуги включають в себе лекції, майстер-класи тощо які спрямовані на передачу Клієнту освітньої інформації у галузі гештальт-терапії. 

Послуги можуть надаватися Користувачам он-лайн або в запису за вибором Користувача.

1.7. Програма лекцій та/або майстер-класів - детальні умови надання конкретної Послуги, що включають в себе, в тому числі, але не виключно, наступні положення:

1.7.1. Назва, дата проведення, імена лекторів, перелік лекцій та майстер-класів;

1.7.2. Кількість годин або розклад лекцій та майстер-класів;

1.7.3. Вартість участі у конкретній лекції та/або майстер-класі (з врахуванням формату її придбання Користувачем – он-лайн або у запису);

1.7.4. Строки, способи та порядок оплати;

1.7.5. Перелік програмних засобів та технічних вимог до обладнання, необхідних Користувачу для отримання Послуги.

 

2. Предмет договору.

2.1. Виконавець бере на себе зобов'язання надати Користувачеві Послуги, а саме організувати участь Користувача в обраних Користувачем лекціях або майстер-класах на платній основі, відповідно до умов цього Договору, а Користувач зобов'язується прийняти та оплатити такі Послуги.

2.2. Сторони дійшли до згоди, що перелік лекцій та/або майстер-класів (тема, формат, лектор, програма тощо), доступ до яких може бути придбано Користувачем на умовах цього Договору, зазначається в Програмі лекцій та/або майстер-класів, яка розміщується на Сайті Виконавця.

2.3. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів застосування Користувачем в своїй діяльності Послуг, придбаних у Виконавця.

2.4. Жодні претензії щодо результативності застосування Користувачем знань і навичок, отриманих в результаті участі в лекціях та/або майстер-класах, не можуть бути пред'явлені Виконавцеві. Відповідальність за використання вище вказаних знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті їх використання, цілком і повністю залежить від Користувача.

 

3. Умови надання послуг.

3.1. Послуги надаються Виконавцем шляхом надання Користувачу платного доступу до обраних та оплачених Користувачем он-лайн лекцій та/або майстер-класів, відповідно до Програми лекцій та/або майстер-класів, розміщеної на Сайті Виконавця. За вибором Користувача, Послуги також можуть бути надані йому шляхом надання доступу до запису вибраних Користувачем лекцій та/або майстер-класів.

3.2. Послуги надаються Користувачу шляхом надсилання йому на вказаний ним e-mail посилання на придбану ним лекцію та/або майстер-клас в залежності від формату доступу, а саме:

- або посилання для он-лайн доступу Користувача до оплаченої лекції та/або майстер-класу у визначений Виконавцем час;

- або для доступу Користувача до перегляду записаної лекції та/або майстер-класу у час обраний Користувачем. 

3.3. Акцептом даного Договору визнається оплата Користувачем вартості будь-якої лекції або майстер-класу у будь-якому форматі (он-лайн чи у запису) і означає повне і беззастережне прийняття Користувачем умов цього Договору та прирівнюється до власноручного підпису Користувача під цим Договором.

3.4. Порядок акцепту Оферти - Користувач вибирає потрібні йому лекції та/або майстер-класи та формат їх отримання (он-лайн чи у запису) та переходить до здійснення оплати.

3.5. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, дана Оферта вважається акцептованою.

3.6. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Користувача від Договору неприпустима. 

3.7. Послуга вважається наданою з моменту проведення Виконавцем всіх лекцій та/або майстер-класів оплачених Користувачем або надання Користувачу доступу до запису оплачених ним лекцій та/або майстер-класів.

 

4. Права і обов'язки Виконавця:

4.1. Виконавець має право:

4.1.1. Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором;

4.1.2. Отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені Програмою лекцій та/або майстер-класів, розміщеною на сайті Виконавця;

4.1.3. В односторонньому порядку переносити час початку надання Послуг з завчасним попередженням Користувача про таке перенесення не менш як за 3 робочі дні;

4.1.4. Публікувати Користувача про участь у лекціях та/або майстер-класах без будь-яких обмежень.

4.2. Виконавець зобов'язується:

4.2.1. Надати Користувачу Послуги в обсязі відповідно до цього Договору та Програми лекцій та/або майстер-класів, розміщеної на сайті Виконавця.

 

5. Права та обов'язки Користувача.

5.1. Користувач має право:

5.1.1. Отримати обрані ним Послуги належної якості відповідно до Програми лекцій та/або майстер-класів, розміщеної на сайті Виконавця.

5.2. Користувач зобов'язується:

5.2.1. Своєчасно вносити плату за Послуги, відповідно до обраних ним Послуг, в розмірах і в строки, встановлені Програмою лекцій та/або майстер-класів, розміщеною на сайті Виконавця.

5.2.2. Виконувати умови цього Договору та Програми лекцій та/або майстер-класів, розміщеної на сайті Виконавця.

5.2.3. У випадку придбання Користувачем он-лайн участі у лекції та/або майстер-класі, завчасно впевнитись у наявності необхідного програмного забезпечення та налаштувати власні технічні засоби для безперешкодної участі у лекції та/або майстер-класі.

5.2.4. Не використовувати будь-яку аудіо- або відеоапаратуру з метою копіювання матеріалів лекцій та/або майстер- класів (як для особистого так і для публічного використання).

5.2.5. Утриматися в процесі отримання Послуг від дій, які:

- можуть перешкоджати іншим Користувачам, запрошеним особам або лекторам приймати участь і отримувати інформацію в процесі проведення лекцій та/або майстер-класів;

- порушують громадський порядок, в тому числі ображають присутніх, шляхом використання нецензурних виразів та/або гучних розмов, створенні шуму за допомогою пристроїв тощо;

- принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших користувачів, запрошених осіб або лекторів, в тому числі шляхом розміщення негативної інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або іншим способом, який має публічний характер.

 

6. Вартість послуг і порядок оплати.

6.1. Загальна вартість послуг, надана Користувачу за цим Договором становить загальну суму оплачену Користувачем за участь у обраних таким Користувачем лекціях та/або майстер-класах.

6.2. Вартість участі (або придбання у запису) кожної конкретної лекції та/або майстер-класу визначається Виконавцем в Програмі лекцій та/або майстер-класів, яка розміщується на Сайті Виконавця.

6.3. Вартість Послуг придбаних Користувачем на умовах цього Договору оплачується Користувачем Виконавцю в національній валюті України шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на поточний рахунок Виконавця або за допомогою засобів оплати, розміщених на сайті Виконавця.

6.4. У разі відмови Користувача від участі у лекції та/або майстер-класі не менш як за 2 (два) робочі дні до їх початку, Виконавець повертає Користувачу оплачену ним вартість такої лекції або майстер-класу у повному обсязі. При відмові за менший строк, вартість оплаченої Послуги Користувачу не повертається.

6.5. У разі неможливості отримання Користувачем оплаченої Послуги через порушення п. 5.2.3 цього Договору або через спізнення та/або відсутність Користувача при проведенні он-лайн лекції та/або майстер-класу, вартість такої Послуги Користувачу не повертається.

 

7. Відповідальність Сторін.

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Користувач погоджується, що відмова від гарантій і обмеження відповідальності, викладені в даному Договорі, відображають розумне і справедливе розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату.

7.3. За порушення норм п. 5.2.4 цього Договору, Користувач сплачує Виконавцеві штраф у розмірі 5000 (п'ять тисяч) гривень за кожне таке порушення, а даний Договір припиняє свою дію для Користувача з моменту виявлення Виконавцем такого порушення.

 

8. Форс-мажор.

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо таке невиконання (неналежне виконання) було викликано настанням обставин непереборної сили (пожежа, землетрус, інші стихійні лиха, а також акти та/або дії державних органів, та інші обставини, що знаходяться поза розумним контролем Сторін), про що інша Сторона повинна бути проінформована в 5 (п'яти) - денний термін, якщо є така можливість. Повідомлення повинно містити дані про характер таких обставин та можливий термін виконання зобов'язань.

8.2. У випадках дії обставин непереборної сили, термін виконання Сторонами своїх зобов'язань, передбачених цим Договором, відкладається на час дії таких обставин та/або їх наслідків. Факт існування форс-мажорних обставин повинен бути підтверджений довідкою Торгово-промислової палати України.

8.3. У разі якщо зазначені обставини та/або їх наслідки будуть діяти більше (одного) місяця, або стане зрозуміло, що вони будуть діяти більш зазначеного терміну, Сторони визначають альтернативні способи виконання Даного Договору або припиняють його дію.

 

9. Захист персональних даних 

9.1. Кожна Сторона за цим Договором надає іншій Стороні безстрокову згоду на обробку своїх персональних даних, які повідомляються з метою укладання та виконання цього Договору.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про Користувача, який ідентифікований або може бути конкретно ідентифікований. Персональні дані, які обробляє Виконавець охоплюють контактні дані, які надаються Замовником при використанні Послуг (прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, адреса електронної пошти тощо) та інформація, яка використовується для оплати Послуг Виконавця. 

9.2. Персональні дані, які отримує Виконавець від Користувача використовуються для:  

• створення облікового запису Користувача;

• надання Послуги, яку замовив Користувач;

• зв’язку з Користувачем та  ефективного клієнтського обслуговування;

• будь-яких інших цілей в обсязі, достатньому для якісного надання Послуг.

9.3. Сторони підтверджують, що цим вони проінформовані про включення своїх персональних даних у відповідну базу даних іншої Сторони.

9.4. Сторони зобов'язуються здійснювати обробку та захист персональних даних у повній відповідності з чинним законодавством України і виключно в цілях виконання Договору, а також не допускати розголошення персональних даних.

9.5. На веб-ресурсі Виконавця вжиті достатні заходи для захисту інформації, проте  абсолютно безпечного та безпомилкового шляху передачі даних мережею Інтернет не існує. Виконавець не несе відповідальності за функціонування серверів, постачальників послуги доступу до мережі Інтернет, роботу третіх осіб, з вини яких може бути неможливий чи обмежений доступ до сайту, можливий витік інформації з вини третіх осіб, а також за розголошення Користувачем своїх персональних даних, у т.ч. даних авторизації на сайті Виконавця. 

9.6. Інформація, що розміщена на веб-ресурсі Виконавця охороняється діючим законодавством, яке регулює право інтелектуальної власності. Тиражування, переклад, запис в архіві, копіювання на інші електронні носії інформації, яка розміщена, заборонена.

 

10.  Припинення Договору.

10.1. Дія цього Договору припиняється:

- за обопільною згодою Сторін;

- у випадках порушення Користувачем умов, передбачених пп. 5.2.4 та 5.2.5 цього Договору;

- в інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

 

11. Термін дії оферти.

11.1. Дана Публічна оферта вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.

11.2. Виконавець має право в будь-який час вносити зміни в умови Публічної оферти та/або відкликати Публічну оферту в будь-який момент на свій розсуд. 

11.3. У разі внесення Виконавцем змін в Публічну оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Публічної оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Публічної оферти.

bottom of page